కథలు»
   
 
 

గత సంచిక తరువాత భాగం

అసలు రవితో నా పరిచయం ఎలా జరిగిందంటే.... 

మా కంపెనీ ప్రచారంకోసం కంప్యూటర్‌నుంచి కొన్ని బొమ్మలు జెనరేట్‌ చేశాను. వాటికి కళాత్మక విలువలు ఆపాదించడానికి మా ఆఫీసుకి ఓ యాడ్‌ ఏజన్సీ నడ ....

ఇంకా...