కథలు»
   
 
 

అనగనగా ఒక అడవిప్రాంతంలో ఆత్మానందుని ఆశ్రమం ఉండేది. ఆత్మానందుడు ఒక గొప్పపండితుడు.  తన వద్ద కు విద్యకోసం వచ్చే వారెవరైనా సరే తన ఆశ్రమంలోచేర్చుకుని విద్యాబోధచేసేవాడు. వారి కులగోత్రాల గురించీ ఎన్నడూ అడిగేవాడు కాదు.  ....

ఇంకా...