కథలు»
   
 
 
" ఇక్కడ పచ్చళ్ళ సీసాలు పెట్టానే ఏవైనాయి?" రాగవడిగె.                                                                                                                           ....
ఇంకా...
‘‘అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. రేపటి వారం నుండి పెద్ద పరీక్షలు ప్రారంభమౌతున్నాయి. సంవత్సరమంతా కష్ట పడ్డాం, ఇక ఫైనల్ పరీక్షలు బాగా వ్రాయాలి. ఎవరూ పరీక్షలకు ఆబ్సెంట్ కాకూడదు. ఎవరైనా పరీక్షలు రాయకపోతే వారిని ఎట్ ....
ఇంకా...
పరామర్శలపర్వం  . 
మా ఆఫీస్ లో కొత్తగాచేరిన మా కోలీగ్  పాపారావు చాలా  అమాయకుడు. అతడికి ఎవరితో ఎలా మాట్లాడా లో  తెలీదు. ఒకే ఒక సంతానమట అతడు వాళ్ళమ్మా ....
ఇంకా...
 

‘‘ఎంటోయ్ మధూ.. ఆఫీసు నుండా రావడం’’ అంటూ టూత్ పేస్టు యాడ్ లో యాక్టర్ లాగ పళ్ళన్నీ బయట పెట్టి అడిగిన పక్క పోర్షన్ మూర్తి గారితో ‘‘ఔనండీ ఆఫీసు నుండే’’ అంటూ చిన్న చిరునవ్వు తో చెప్పి, తర్వాత నడిచి ఇంట్లోకి వెళ్లబోతూ కాస్త ఆశ్చర్యంగా ఓ క్షణం ఇ ....

ఇంకా...